Nils Ferlin siluett

Ferlin Signation

 

 

 

 

Ferlin i skolan

 

 

Ta dikten på allvar!

Om inspirerande dikter, poesipedagogik

och elevers läsförmåga.

 

               Teckning: Bertil Hladisch

 

 

Bakgrund

I svenskämnet ska eleven få verktyg för dialog och en naturlig väg är svensk litteratur och svensk poesi. I mötet med dikten utvecklas förmågan att läsa, tolka, granska och analysera.

 

Två tredjedelar av femtonåringar läser på en nivå för att klara vuxenlivet i Sverige. Samtidigt visar svensk forskning att många läser allt sämre än tidigare. 

 

Tema Ferlin i skolan syftar till att inspirera ungdomar till litteraturläsning och fördjupa litteraturundervisningen i skolan. 

 

I Tema Ferlin vill visa hur lyrikläsning

kan bli mycket attraktivt. Praktiska tips för samtal om Ferlins dikter, skrivande utifrån dikt samt kreativa och utvecklande uppgifter till dikterna kommer att presenteras.

 

Vi vänder oss till lärare i svenska i grundskolans högre klasser och i gymnasieskolan, lärare inom vuxenutbildningen, samt skolbibliotekarier

och barn- och ungdomsbibliotekarier.

 

Kostnadsfri distanskurs för lärare (under utveckling ...)

 

Kurslängd: Motsvararande 2 studiedagar

 

Innehåll:

- Att läsa och förstå svenska. Är allt vi tar för givet så självklart som vi tror? Om den stadigt försämrade läsförmågan hos svenska elever.

- Hur gör man? Hur lockar vi eleverna till litteraturen? Erfarenheter från gymnasieprogram med olika inriktning.

 

- Textrörlighet – elever talar om texter.  Elevers möte med skolans textvärldar.

 

- Realism och spänning – om poesi i åttonde klass. Forskning om textläsning inom svenskämnets ram. Vad fick eleverna läsa? Hur valdes litteraturen? Hur uppfattade eleverna dikterna? Paralleller och skillnader mellan klassers läskulturer och mellan flickor och pojkar.

 

- Läsa dikt, porten till lyrik. Upplevelser från poeters möte med elever.

 

- Ungdomslitteratur eller svensk poesi? Att ge eleverna möjlighet att förbättra sin läsförståelse och skrivförmåga med hjälp av bra diketr. Att samtala om diketr, så att både

individ och grupp utvecklas.

 

- Lyrik i dag. Lyriken får ett litet utrymme i dagens svenskundervisning. Hur ska vi få eleverna intresserade?

 

-Vilka ingångar finns till lyrikens speciella språk och form? Idéer och uppslag till arbete med elever som har svenska som andraspråk och elever som har

svenska som modersmål.

 

- Trender i svensk samtidslyrik. Vad har hänt med den svenska lyriken? Med utgångspunkt från en representativ poet, Nils Ferlin, beskrivs lyrikens utveckling under 1990-talet till i dag.

 

Vad är distansstudier?

Ett individanpassat lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum.

 

”Är det inte svårt att läsa på distans?”

Detta är en vanlig fråga. Många är rädda eller osäkra inför tanken på att läsa på distans. Det är inte svårare att läsa på distans än att ha traditionell klassrumsundervisning. Många tycker tvärtom att det är roligare och mer effektivt att läsa på distans. Vi har trots det inte gjort någon förändring av den väl beprövade pedagogiken: bra lärarstöd och läromedel, vilket vi ser som vår styrka.

 

Hur går det till?

När du anmält dig får du tillgång till en handledare. Du får även tillgång till ett dialogforum  på där du kan logga in och få dina frågor besvarade individullet och föra gruppdialog inom olika områden. Du får en studiehandledning med hänvisning till webbaserad litteratur samt uppgifter inom kursen. Du läser litteraturen och kontrollerar sedan dina kunskaper med hjälp av frågor och uppgifter som skickas in till handledaren som rättar och kommenterar. När du har klarat alla uppgifter är det dags för en muntlig prövning med handledaren, om så önskas.

 

 

Team Nils Ferlin - diplom

Ett kursdiplom upprättas där det framgår att kunskap motsvarande två fortbildningsdagar har erhållits.

 

Kurslitteratur: Internetbaserad litteratur enligt studiehandledning.

 

Inledning

 

Tema Ferlin kan inledas med en upplevelse.

 

Upplevelsebaserat lärande:

Tema Ferlin kan inledas med en " flöjtdrill":

- Lärare eller inbjuden poet läser Ferlin.

- Lärare eller skådespelare spelar Ferlin.

- Lärare eller trubadur framför en tonsättning av Ferlin.

- Lärare och elever lyssnar på när Ferlin läser dikt.

 

Eleverna väljer tema:

- Läsa och skriva några rader om Ferlin.

- Läs en ferlindikt och tolka den; doft, färg, smak mm.

- Sjung och Spela Ferlin.

- Framför en teaterscen om Ferlin.

 

Inlämningsuppgift, ett exempel från elev

Nils Ferlins omsorgsfullt filade dikter med sin enkla vers fängslar. Han är folkkär ur ett historiskt perspektiv. De visartade dikterna har givit utryck för en pessimistisk livssyn och ett äkta lyriskt temperament, raljant och satiriskt men också medkännande och innerligt. "Jag är ganska mager om bena, tillika om armar och hals" och " Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt, och gråten är min när du gråter" är Nils Ferlins ord.

 

Hans ord var få men med mening.  Han var, om man tar hans lyrikutgåvor i en mening, en döddansares visors barfota barn med googles, många kulörta lyktor och kejsarens papegoja i sitt ekorrhjul iklädd en gammal cylinderhatt.  Många av dikterna är aktuella ännu idag och har ej multnat. Hans första dikt börjar i debutsamlingen med orden "ser du" och avslutas med "fast jag är ett visset löv, visset löv i vinden". "Ett liv, ett kors ett datum" är hans sista ord utgivna i diktform.

Att första gången möta Nils Ferlins dikter är att få döden till livs av en god broder tillika allvarsam gycklare, steppande estradör och manhaftig bohem. Hans ord griper tag i jaget. Bakom ord utan smicker finns ett mörker och ett morals ljus i tunneln.  Kanske är det vår tro eller otro på livet efter döden som gör att Ferlin griper an och blir en svensk diktare av rang.

 

gösta_halvbild

 

Jag heter Gösta Sundberg

och är lärare samt fd rektor 

Min mormors bror var Nils Ferlin

 


 

 

 
                        I samarbete med Nils Ferlins släkt                                  ferlin_penna_tigth